top of page

Leerstoornissen

Lees-, schrijf-, en rekenstoornissen: dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vinden hun oorsprong in de tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen), maar ook met het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen). Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Dyslexie, Dysorthografie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. Het globale doel van de dyslexiebehandeling is het technisch kunnen lezen en/of spellen op een zodanige wijze dat de cliënt kan voldoen aan de passende eisen van zijn of haar dagelijks functioneren.

Met technische lezing doelen we op de vlotte en accurate directe woordherkenning, hardop of stillezend. 

Het spellen heeft betrekking op het foutloos schrijven/typen. Dit wil zeggen het correct kunnen uitluisteren van 'hoorwoorden', het memoriseren van onthoudwoorden (ei-, au-,...) en het kunnen toepassen van spellingsregels (vb. werkwoordsvervoeging).

In de behandeling kunnen ook compenserende werkwijzen en middelen worden aangeboden die het zelfstandig functioneren mogelijk maken. De behandeling is eveneens gericht op het voorkomen of verminderen van sociaal-emotionele problemen die het gevolg zijn van ervaren beperkingen die de leerstoornis met zich meebrengt. Een lage motivatie is een aanwijzing voor zulke problemen. Daarom is het heel belangrijk dat het kind zich goed voelt tijdens de logopedie. Spelend leren is heel belangrijk!

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met leren en vlot/accuraat toepassen van reken- en wiskundekennis. 

Het is een ernstige rekenstoornis: leerlingen met dyscalculie rekenen kwalitatief zwak en scoren heel laag op een genormeerde rekentest in vergelijking met klas- of leeftijdsgenoten. Bij andere schoolse vaardigheden presteren deze kinderen op een relatief beter niveau. 

Dyscalculie is een hardnekkige stoornis: de rekenprestaties vertonen na verloop van tijd niet de verhoopte evolutie. Er wordt gedurende langere tijd (minimaal 6 maanden) een extra inspanning geleverd om het rekentekort te verhelpen. 

bottom of page